<Board Members>

<President>  Makoto Hashiro

<Secretary general>  Daisuke Tsuruta


<Directors>  Toshio Demitsu, Toshiya Ebata, Makoto Hashiro, Yuko Higaki, Masako Hori, Tatsuya Horikawa, Kazumoto Katagiri, Yoko Kataoka, Norito Kato, Shinichi Moriwaki, Hiroyuki Murota, Daisuke Tsuruta, Rie Ueki, Takashi Yamakita
(alphabetical order of the last name)


<Auditor>   Ryoichi Kamide, Ritsuko Hosoya

<Counsilors>  Hiroo Amano, Tetsuya Ando, Manabu Fujimoto, Yutaka Hatano, Michihiro Hide, Naoyuki Higashi, Masafumi Iijima, Ken Igawa, Shigaku Ikeda, Kenichi Isoda, Taisuke Ito, Ichiro Katayama, Teruo Kurokawa, Akimichi Morita, Masahiko Mutou, Takekuni Nakama, Yukari Okubo, Fujio Otsuka, Shinichi Sato, Daisuke Sawamura, Mariko Seishima, Yasuyuki Sumikawa, Kayoko Suzuki, Kazuhiro Takahashi, Akio Tanaka, Masaru Tanaka, Eiichiro Ueda, Jun Yajima, Hidekazu Yamada, Daisuke Watanabe
(alphabetical order of the last name)<Honorary Members> Ryuzo Saito, Ryoichi Kamide, Ritsuko Hosoya, Kayoko Matsunaga, Misaki Kobayashi, Hideki Mukai, Hitoshi Mizutani, Masami Ikeda, Ryosuke Shimizu, Michiko Aihara

<Contributory Members> Makoto Kawashima,Takeshi Kono


**