<Board Members>

<President>  Makoto Hashiro

<Secretary general>  Daisuke Tsuruta


<Directors>  Michiko Aihara, Toshio Demitsu, Toshiya Ebata, Makoto Hashiro, Yuko Higaki, Tatsuya Horikawa, Masami Ikeda, Yoko Kataoka, Norito Kato, Makoto Kawashima, Takeshi Kohno, Shinichi Moriwaki, Ryosuke Shimizu, Daisuke Tsuruta, Rie Ueki, Takashi Yamakita
(alphabetical order of the last name)


<Auditor>   Ryoichi Kamide, Ritsuko Hosoya

<Counsilors>  Tetsuya Ando, Tamotsu Ebihara, Masutaka Furue, Yutaka Hatano, Michihiro Hide, Naoyuki Higashi, Masako Hori, Masafumi Iijima, Shigaku Ikeda, Kenichi Isoda, Kenji Kabashima, Takeshi Kanbara, Kazumoto Katagiri, Ichiro Katayama, Akimichi Morita, Masahiko Mutou, Fujio Otsuka, Reiko Sakai, Shinichi Sato, Daisuke Sawamura, Mariko Seishima, Hirohiko Sueki, Kazuhiro Takahashi, Masaru Tanaka, Tadasi Terui, Eiichiro Ueda, Jun Yajima, Hidekazu Yamada, Daisuke Watanabe
(alphabetical order of the last name)<Honorary Members> Ryuzo Saito, Ryoichi Kamide, Ritsuko Hosoya, Kayoko Matsunaga, Misaki Kobayashi, Hideki Mukai, Hitoshi Mizutani


**