<Board Members>

<President>  Makoto Hashiro

<Secretary general>  Daisuke Tsuruta


<Directors>  Michiko Aihara, Toshio Demitsu, Toshiya Ebata, Makoto Hashiro, Yuko Higaki, Tatsuya Horikawa, Masami Ikeda, Yoko Kataoka, Norito Kato, Makoto Kawashima, Takeshi Kohno, Shinichi Moriwaki, Ryosuke Shimizu, Daisuke Tsuruta, Rie Ueki, Takashi Yamakita
(alphabetical order of the last name)


<Auditor>   Ryoichi Kamide, Ritsuko Hosoya

<Counsilors>  Hiroo Amano, Tetsuya Ando, Tamotsu Ebihara, Masutaka Furue, Yutaka Hatano, Michihiro Hide, Naoyuki Higashi, Masako Hori, Masafumi Iijima, Ken Igawa, Shigaku Ikeda, Kenichi Isoda, Kenji Kabashima, Takeshi Kanbara, Kazumoto Katagiri, Ichiro Katayama, Akimichi Morita, Hiroyuki Murota, Masahiko Mutou, Takekuni Nakama, Fujio Otsuka, Reiko Sakai, Shinichi Sato, Daisuke Sawamura, Mariko Seishima, Hirohiko Sueki, Yasuyuki Sumikawa, Kazuhiro Takahashi, Akio Tanaka, Masaru Tanaka, Tadasi Terui, Eiichiro Ueda, Jun Yajima, Hidekazu Yamada, Daisuke Watanabe
(alphabetical order of the last name)<Honorary Members> Ryuzo Saito, Ryoichi Kamide, Ritsuko Hosoya, Kayoko Matsunaga, Misaki Kobayashi, Hideki Mukai, Hitoshi Mizutani


**