<Board Members>

<President>  Makoto Hashiro

<Secretary general>  Daisuke Tsuruta


<Directors>  Michiko Aihara, Toshio Demitsu, Toshiya Ebata, Makoto Hashiro, Yuko Higaki, Masako Hori, Tatsuya Horikawa, Kazumoto Katagiri, Yoko Kataoka, Norito Kato, Takeshi Kohno, Shinichi Moriwaki, Daisuke Tsuruta, Rie Ueki, Takashi Yamakita
(alphabetical order of the last name)


<Auditor>   Ryoichi Kamide, Ritsuko Hosoya

<Counsilors>  Hiroo Amano, Tetsuya Ando, Manabu Fujimoto, Masutaka Furue, Yutaka Hatano, Michihiro Hide, Naoyuki Higashi, Masafumi Iijima, Ken Igawa, Shigaku Ikeda, Kenichi Isoda, Taisuke Ito, Takeshi Kanbara, Ichiro Katayama, Akimichi Morita, Hiroyuki Murota, Masahiko Mutou, Takekuni Nakama, Yukari Okubo, Fujio Otsuka, Reiko Sakai, Shinichi Sato, Daisuke Sawamura, Mariko Seishima, Hirohiko Sueki, Yasuyuki Sumikawa, Kayoko Suzuki, Kazuhiro Takahashi, Akio Tanaka, Masaru Tanaka, Tadasi Terui, Eiichiro Ueda, Jun Yajima, Hidekazu Yamada, Daisuke Watanabe
(alphabetical order of the last name)<Honorary Members> Ryuzo Saito, Ryoichi Kamide, Ritsuko Hosoya, Kayoko Matsunaga, Misaki Kobayashi, Hideki Mukai, Hitoshi Mizutani, Masami Ikeda, Ryosuke Shimizu

<Contributory Members> Makoto Kawashima


**