<Board Members>

<President>  Makoto Hashiro

<Vice president>  Masako Hori

<Secretary general>  Daisuke Tsuruta


<Directors>  Hiroo Amano, Toshio Demitsu, Makoto Hashiro, Yutaka Hatano, Masako Hori, Kazumoto Katagiri, Yoko Kataoka, Norito Kato, Shinichi Moriwaki, Hiroyuki Murota, Akio Tanaka, Hideaki Tanizaki, Daisuke Tsuruta, Eiichiro Ueda, Rie Ueki, Yukie Yamaguchi, Takashi Yamakita
(alphabetical order of the last name)


<Auditor>   Ryoichi Kamide, Ritsuko Hosoya

<Counsilors>  Tetsuya Ando, Manabu Fujimoto, Michihiro Hide, Naoyuki Higashi, Masafumi Iijima, Ken Igawa, Shigaku Ikeda, Naoko Inomata, Yozo Ishiuji, Kenichi Isoda, Taisuke Ito, Nobuo Kanazawa, Teruo Kurokawa, Akimichi Morita, Takekuni Nakama, Yukari Okubo, Atsushi Otsuka, Fujio Otsuka, Norimitsu Saito, Shinichi Sato, Yasuyuki Sumikawa, Kayoko Suzuki, Kazuhiro Takahashi, Masaru Tanaka, Jun Yajima, Hidekazu Yamada, Daisuke Watanabe
(alphabetical order of the last name)<Honorary Members> Ryuzo Saito, Ryoichi Kamide, Ritsuko Hosoya, Kayoko Matsunaga, Misaki Kobayashi, Hideki Mukai, Hitoshi Mizutani, Masami Ikeda, Ryosuke Shimizu, Michiko Aihara, Yuko Higaki

<Contributory Members> Makoto Kawashima,Takeshi Kono, Toshiya Ebata, Tatsuya Horikawa


**